Diplomski rad

Naziv predmeta

ZAVRŠNI RAD

Kod

VSITE019

Vrsta

Obvezatni

Razina

Specijalistička razina

Godina

Treća

Semestar/trimestar

Apsolventski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

8 ECTS

(proučavanje literature, praktičan rad u laboratoriju, pisanje rada i prezentacije, konzultacije sa mentorom svega dva mjeseca ili 240 sati - 8 ECTS)

Nastavnik

Nastavnik izabranog kolegija

Kompetencije koje se stječu

Osposobljava ga za samostalno proučavanje literature, izradu rješenja, eksperimentalnu provjeru i prezentaciju zadanog problema.

Preduvjeti za upis

Odslušani i položeni svi obvezni i propisani broj izbornih kolegija studija.

Sadržaj

Na temelju zadatka proučiti detaljno stanje tehnike, predložiti optimalno rješenje i eksperimentalno ga potvrditi. Izraditi diplomski rad od oko 40 stranica.

Preporučena literatura

 

Dopunska literatura

 

Oblici provođenja nastave

Proučavanje literature, praktičan rad u laboratoriju, konzultacije s mentorom.

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Provjera eksperimenta i teksta diplomskog rada
  • Završni ispit – prezentacija rada i obrana rezultata

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti mentorstva
  • Stalna provjera od strane voditelja studija kao člana diplomskog povjerenstva