Diplomski rad

Nositelj

Nastavnik izabranog kolegija

Naziv predmeta

DIPLOMSKI RAD

Kod

VSITE291

Kratki naziv

DIPL

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Druga

Semestar

Ljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

30 ECTS

konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 900 sati – 30 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za samostalnu izradu složenih projekata.

Preduvjeti za upis

Odslušani i položeni svi obvezni i propisani broj izbornih kolegija studija.

Kompetencije koje se stječu

Osposobljava ga za samostalno proučavanje literature, izradu rješenja, eksperimentalnu provjeru i prezentaciju zadanog problema.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. samostalno proučiti zadanu temu, navesti literaturu,
  2. periodički prezentirati dosadašnja postignuća,
  3. razraditi zadanu problematiku,
  4. obaviti eksperimentalnu provjeru i
  5. izvesti zaključke.

Sadržaj

Na temelju zadatka proučiti detaljno stanje tehnike, predložiti optimalno rješenje i eksperimentalno ga potvrditi. Izraditi diplomski rad od oko 60 stranica.

Preporučena literatura

 

Dopunska literatura

 

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Proučavanje literature, praktičan rad u laboratoriju, konzultacije s mentorom.

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Provjera eksperimenta i teksta diplomskog rada

-       Završni ispit – prezentacija rada i obrana rezultata

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti mentorstva

-       Stalna provjera od strane voditelja studija kao člana diplomskog povjerenstva