Virtualizacija poslužiteljskih računala

Nositelj

pred. Vladimir Olujić, dipl. ing.

Naziv predmeta

VIRTUALIZACIJA POSLUŽITELJSKIH RAČUNALA

Kod

VSITE266

Kratki naziv

VPR

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Druga

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za virtualizaciju poslužiteljskih računala.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža znanja za implementaciju virtualiziranih poslužiteljskih sustava visoke dostupnosti nad pojedinačnim i grozdovima poslužitelja.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. objasniti sustav visoke dostupnosti, tehnike virtualizacije,
  2. primijeniti pojedinačne i grozdove poslužitelja,
  3. primijeniti virtualizaciju sklopovlja, operacijskog sustava, sustava za pohranu i aplikacije,
  4. virtualizirati grozdove poslužitelja i sustave za pohranu, umrežiti virtualne strojeve i
  5. upravljati virtualnim poslužiteljima.

Sadržaj

Problem poslužitelja visoke dostupnosti. Pojedinačni poslužitelji i grozdovi poslužitelja. Motivacija za virtualizaciju poslužitelja. Tehnike virtualizacije. Virtualizacija sklopovlja, virtualizacija operacijskog sustava, virtualizacija aplikacije, virtualizacija sustava za pohranu. Virtualizacijski upravljački programi. Umrežavanje virtualnih strojeva. Evaluacija i upravljanje virtualnim poslužiteljima. Poslužitelji visoke dostupnosti. Virtualizacija grozdova računala i mrežnih sustava za pohranu.

Preporučena literatura

  1. McCain, R.: Mastering VMware Infrastructure, Wiley Publishing, Inc., 2008.

Dopunska literatura

 

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)