Računalna forenzika

Nositelj

v. pred. dr. sc. Damir Delija, dipl. ing.

Naziv predmeta

RAČUNALNA FORENZIKA

Kod

VSITE265

Kratki naziv

RFOR

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Druga

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za primjenu metoda računalne forenzike.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža znanja o postupcima računalne forenzike, te osposobljava studente za analizu računalnih sustava i programa, te kontrolu računalnih incidenata.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. objasniti ulogu računalne forenzike, razlikovati grane računalne forenzike
  2. rukovati digitalnim dokazima, prezentirati dokaze,
  3. primijeniti mjere forenzičke istrage, korake forenzičkog postupanja,
  4. dohvaćati sadržaj diska, analizirati podatke i
  5. sastaviti forenzičko izvješće.

Sadržaj

Računalna forenzika kao grana forenzičke znanosti. Prikupljanje, pretraživanje, zaštita i analiza dokaza u digitalnom obliku, prezentacija kao materijalnih dokaza. Mjere provođenja forenzičke istrage za prihvatljivost dokaza na sudu. Grane forenzike: vatrozida, mreže, baze podataka i mobilnih uređaja. Koraci forenzičkog postupanja: prikupljanje, pretraživanje, analiza i prezentacija. Elektronički uređaj kao sredstvo ili objekt kriminalne radnje. Kopiranje podataka upotrebom forenzičkih alata, čuvanje izvornih podataka. Pretraživanje i analiza datoteka, sadržaja neupotrjebljenog dijela diska, zapisničkih datoteka. Sastavljanje izvješća.

Preporučena literatura

  1. Reyes, A.: Cyber Crime Investigations: Digital Forensics and Analysing Data. Rockland: Syngress Publishing Inc., 2007.

Dopunska literatura

  1. Posise, C.; Mandia, K.; Pepe, M.: "Incident Response and Computer Forensics", Second Edition, McGraw-Hill, Inc. New York, USA, 2001.

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)