Poslovna inteligencija

Nositelj

pred. mr. sc. Danijel Obradović, dipl. ing.

Naziv predmeta

POSLOVNA INTELIGENCIJA

Kod

VSITE276

Kratki naziv

PINT

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Druga

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za primjenu metoda poslovne inteligencije.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Osposobljavanje studenata za implementaciju i korištenje skladišta podataka, integracijskih i analitičkih sustava te poslovnog izvještavanja.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. objasniti potrebu za poslovnom inteligencijom, obrazložiti povrat ulaganja,
  2. specificirati kvalitetu podataka i vrijednost poslovnih informacija,
  3. koristiti strukturirane i nestrukturirane izvore podataka,
  4. specificirati skladište podataka, meta podatke, dimenzijske i povijesne tablice,
  5. provoditi ETL procedurei
  6. primijeniti OLAP.

Sadržaj

Potreba za poslovnom inteligencijom. Kvaliteta podataka. Vrijednost poslovnih informacija. Analitička primjena poslovne inteligencije. Skladište podataka. Spiralni pristup. Strukturirani i ne strukturirani tipovi izvora podataka. Snimanje stanja, metadata i granularnost. Izdvajanje, transformacija i čišćenje podataka (ETL).  Priprema podataka. Priprema i struktura dimenzijskih i činjeničnih tablica. Povrat ulaganja u poslovnu inteligenciju. Upravljanje pomoću informacija. Korporacijski portali. OLAP alati.

Preporučena literatura

  1. Panian, Ž.; Klepac, G. Poslovna inteligencija, Masmedia Zagreb, 2003.
  2. R. Kimball, M. Ross, The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (Second Edition)

Dopunska literatura

  1. Inmon, W. H.: Building the Data Warehouse, Wiley; 4 edition, 2005.
  2. Kimball, R.; Caserta, J.: The Data Warehouse ETL Toolkit; Wiley; 1 edition, 2004.

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)