Sustavi za upravljanje sadržajem

Nositelj

pred. Dalibor Bužić, dipl. inf.

Naziv predmeta

SUSTAVI ZA UPRAVLJANJE SADRŽAJEM

Kod

VSITE275

Kratki naziv

SUS

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Druga

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za implementaciju sustava za upravljanje sadržajem web sjedišta.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Studenti su osposobljeni za izbor, instalaciju i podešavanje sustava za upravljanje sadržajem, te za izradu web sjedišta s dinamičkim web stranicama.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. specificirati sustav za upravljanje sadržajem i njegove funkcije, sistemske zahtjeve, prezentirati raspoloživa okvirna rješenja,
  2. instalirati i podesiti sustav, prilagoditi komponente sustava,
  3. razviti vlastite komponente,
  4. definirati korisnike, grupe i uloge, definirati interakciju s korisnicima i
  5. izraditi sadržaj, upravljati životnim vijekom sadržaja, upravljati portalom.

Sadržaj

Definicija sustava za upravljanje sadržajem. Vrste sustava obzirom na tip podataka. Funkcije CMS-a. Prednosti korištenja CMS-a. Raspoloživa okvirna rješenja i njihov odabir. Sistemski zahtjevi. Instalacija, lokalizacija i podešavanje sustava. Komponente sustava i njihova prilagodba. Razvoj vlastitih komponenti. Izrada sadržaja. Upravljanje životnim vijekom sadržaja.  Multimedijalni sadržaji. Definiranje grupa korisnika i dodjela ovlaštenja. Sigurnost CMS-a. Organizacija sadržaja. Interakcija s posjetiteljima portala. Upravljanje Internet portalom.

Preporučena literatura

  1. Boiko, B.: Content Management Bible, Wiley 2001.
  2. Halvorson , K.: Content Strategy for the Web, New Riders Press, 2009.

Dopunska literatura

  1. Web sjedište api.drupal.org

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)