Dinamično programiranje

Nositelj

pred. Božidar Benko, dipl. ing.

Naziv predmeta

DINAMIČNO PROGRAMIRANJE

Kod

VSITE256

Kratki naziv

DPR

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Druga

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za primjenu metoda dinamičkog programiranja.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža temeljna znanja o dinamičnim i skriptnim programskim jezicima kroz upoznavanje s programskim jezikom Python.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. objasniti dinamično programiranje, nabrojati osobine dinamičnih jezika, funkcije i modele,
  2. koristiti programski jezik Python i standardne module,
  3. odrediti atribute objekata, prilagoditi ponašanje objekata i
  4. kreirati izvršive objekte.

Sadržaj

Dinamičnost u programiranju. Osobine dinamičnih jezika. Osnove programskog jezika Python. Funkcije i moduli. Objektno-orijentirano programiranje. Prilagodba ponašanja objekata. Izvršivi objekti. Atributi objekata. Iteriranje. Regularni izrazi. Standardni moduli. Python/C sučelje.

Preporučena literatura

  1. van Rossum, G.; Drake, F. L. Jr.: An Introduction to Python, Network Theory Limited, 2003.
  2. van Rossum, G.; Drake, F. L. Jr.: The Python Language Reference Manual, Network Theory Limited, 2003.
  3. Python documentation, http://docs.python.org

Dopunska literatura

  1. Chun, W.: Core Python Programming (2nd Edition), Prentice Hall PTR, 2006.

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)