Java i mobilne platforme

Nositelj

pred. Marino Debeljuh, dipl. ing.

Naziv predmeta

JAVA I MOBILNE PLATFORME

Kod

VSITE247

Kratki naziv

JAMP

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Druga

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za primjenu Java programskog jezika na mobilnim platformama.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža temeljna znanja za razvoj mobilnih, mikro i Android aplikacija u Javi.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. nabrojati mobilne tehnologije i platforme, osnovne elemente aplikacije,
  2. koristiti alate za Java programiranje mobilnih platformi, AIDL i NDL jezike,
  3. organizirati pozadinske procese ,
  4. izraditi korisničko sučelje i
  5. primijeniti Javu na ostalim platformama - Java ME i Java Card.

Sadržaj

Pregled  tehnologije; Pregled mobilnih platformi; Alati za razvoj mobilnih aplikacija; Osnovni elementi aplikacije: Activities, Intents, Services, Content Providers, and Broadcast Receivers; Izrada korisničkog sučelja; Rad sa pozadinskim procesima; Osnove AIDL i  NDL. Java na ostalim platformama; Java ME; Java Card programiranje pametnih kartica.

Preporučena literatura

  1. Meier, R.: Professional Android 2 Application Development, Wrox 2010
  2. Gargenta, M.:Learning Android, O'Reilly 2011

Dopunska literatura

  1. Silva, V.: Pro Android Games, Apress 2010

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)