Mobilne aplikacije

Nositelj

pred. mr. sc. Ivan Britvić, dipl. ing.

Naziv predmeta

MOBILNE APLIKACIJE

Kod

VSITE246

Kratki naziv

MAP

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Druga

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za izradu mobilnih aplikacija.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža temeljna znanja o mobilnim računarskim platformama kao i osnovama razvoja aplikativnih rješenja za iste, uz praktična znanja razvoja mobilnih aplikacija.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. objasniti specifičnosti i zahtjeve mobilnih aplikacija, objasniti arhitekturu mobilnih rješenja, nabrojati dijelove mobilnih aplikacija,
  2. upravljati operativnim sustavima i razvojnim alatima mobilnih uređaja, bazama podataka, GSM uslugama, kamerom i multimedijom, geolokacijskim sustavom
  3. koristiti emulatore, testirati mobilne aplikacije i
  4. odrediti mjere sigurnosti, povezivati na mrežu i uvoditi mobilne aplikacije u rad.

Sadržaj

Operativni sustavi za mobilne uređaje. Razvojni alati za mobilne aplikacije. Specifičnosti i razlike naspram desktop rješenja.

Zahtjevi mobilnih aplikacija. Arhitektura mobilnih rješenja. Osnovni dijelovi mobilnih aplikacija.

Komunikacija i povezivanje s mrežama, Bluetooth, Wifi . Rad sa bazama podataka na mobilnim uređajima.  Upravljanje značajkama uređaja. SMS i glasovni pozivi. Upravljanje kamerom i multimedijom. Sigurnost mobilnih uređaja.  Geolokacijske usluge.

Emulatori mobilnih uređaja. Testiranje mobilnih rješenja. Uvođenje u rad mobilnih rješenja.

Preporučena literatura

  1. Lee, V.; Schneider, H.; Schell, R.: Mobile Applications: Architecture, Design, and Development, Prentice Hall 2004.
  2. Talukder, A.; Yavaga, R.: Mobile Computing: Technology, Applications, and Service Creation, McGraw-Hill Communications Engineering 2006. 

Dopunska literatura

  1. Wigley, A.; Mothand, D.; Foot, P.: Microsoft Mobile Development Handbook, Microsoft Press 2007.

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)