Projektiranje digitalnih sustava

Nositelj

pred. Mario Lamešić, dipl. ing.

Naziv predmeta

PROJEKTIRANJE DIGITALNIH SUSTAVA

Kod

VSITE245

Kratki naziv

PDS

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Druga

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za projektiranje silicijskih digitalnih sustava.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža napredna znanja sinteze digitalnih sklopova korištenjem definicijskog jezika VHDL.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. objasniti digitalni sustav i programsku definiciju sklopovlja, VHDL modeliranje, sinkronizaciju, CPLD i FPGA arhitekturu,
  2. primijeniti VHDL sintaksu, biblioteke funkcija
  3. specificirati konačni automat i
  4. simulacijski verificirati funkcionalnost.

Sadržaj

Digitalni sustavi. Programski pristup definiciji sklopovlja. Paralelna obrada i objektni pristup. Osnovna VHDL sintaksa. VHDL modeliranje, strukturno, proceduralno i modeliranje toka. Modeliranje ponašanja. Upotreba memorijskih elemenata i sinkronizacija. Model konačnog automata. Specifikacija automata, razlike odziva Mealy i Moore modela. Paralelne strukture. Složeni sustavi, procedure i komponente. Biblioteke. Pristup od vrha prema dnu i od dna prema vrhu. Struktura kompleksnih programibilnih logičkih sklopova (CPLD). Veze i kašnjenje. Optimalizacija kašnjenja. Struktura programibilnih polja logičkih vrata (FPGA). Osnove simulacijske verifikacije.

Preporučena literatura

  1. Volnei A. Pedroni: "Circuit Design with VHDL", The MIT Press, 2004.

Dopunska literatura

  1. D. L. Perry, VHDL, McGraw Hill, New York, 1998.

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)