Savjetodavne vještine

Nositelj

pred. mr. sc. Milan Davidović, dipl. ing. (CMC)

Naziv predmeta

SAVJETODAVNE VJEŠTINE

Kod

VSITE216

Kratki naziv

SAVV

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Društveni kolegij

Godina

Druga

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

4 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 75 sati – 2,5 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za primjenu savjetodavnih vještina.

Preduvjeti za upis

VSITE213 Osnove marketinga.

Kompetencije koje se stječu

Studenti se osposobljavaju za neposrednu primjenu savjetodavnih vještina potrebnih za obavljanje savjetodavnih usluga na području informatike, u pripremi i provedbi razvojnih  i poslovnih projekata te u komunikaciji s korisnicima.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. nabrojati osobine konzultanta, elemente funkcionalne ekspertize
  2. objasniti ulogu informatičara kao eksperta i savjetnika, objasniti proces savjetovanja, kodeks i etiku konzultanta, tehnike upravljanja vremenom,
  3. primijeniti konzultantske alate i
  4. obaviti intervjue.

Sadržaj

Uloga informatike u implementaciji strategije; Informatički inženjering i informatički konzalting; Informatičari u ulozi eksperta i/ili poslovnog savjetnika; Specijalnosti idealnog konzultanta: poznavanje specifične djelatnosti, funkcionalna ekspertiza i upravljanje odnosima; Glavne osobine dobrog konzultanta; Proces savjetovanja i uloge; Funkcionalne ekspertize: Upravljanje kvalitetom softvera i informacijskih usluga; Upravljanje odnosima – facilitacija, komunikacija i pregovaranje; Prodaja konzultantskih usluga: načini promocije, procjena korisnikovih potreba, definiranje prodajne i pregovaračke strategije, priprema i prezentacija ponude; Kodeks ponašanja i etika konzultanata; Učinkovite prezentacije; Alati potrebni za obavljanje savjetodavnih usluga: alati za svladavanje kompleksnih problema, alati za rješavanje problema i alati za donošenje odluka – kada ih i kako primijeniti; Intervjuiranje kao način prikupljanja podataka i istraživački alat; Kako povećati djelotvornost timova i uloga konzultanta; Upravljanje promjenama; Uspješno provođenje savjetodavnih zadataka; Tehnike upravljanja vremenom.

Preporučena literatura

  1. M. Davidović: Informatički konzalting, savjetodavne vještine, skripta (u pripremi)

Dopunska literatura

1. www.mindtools.com

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe (radionice)

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)