Ekologija i održivi razvoj

Nositelj

pred. mr. sc. Mihael Buković, dipl. ing.

Naziv predmeta

EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ

Kod

VSITE215

Kratki naziv

EKOR

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Društveni kolegij

Godina

Druga

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

4 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 75 sati – 2,5 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za primjenu ekoloških standarda.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža znanja o poremećajima koje u prirodi uzrokuje čovjek i mjerama potrebnim da bi se poslovni procesi vodili s najmanjim mogućim utjecajem na okoliš.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. nabrojati utjecaje industrije na okoliš, klasificirati obnovljive izvore energije,
  2. planirati životni ciklus industrijskog proizvoda, pročišćavanje otpadnog zraka i vode, planirati zbrinjavanje otpada,
  3. izraditi energetsku bilancu i
  4. analizirati ravnotežu ekosustava.

Sadržaj

Industrija i društvo. Razvoj industrije i utjecaj na klimu i okoliš. Životni ciklus industrijskog proizvoda, sirovina, prerada, korisni život proizvoda, odlaganje na otpad, energetska bilanca. Održavanje ravnoteže između industrijskog razvoja i prirodnog ekosustava. Industrijsko društvo i klimatske promjene, pročišćavanje otpadnog zraka i vode. Zbrinjavanje otpada i opasnog otpada. Rukovanje nepredviđenim onečišćenjima okoliša. Obnovljivi izvori energije.

Preporučena literatura

  1. Glavač, M.: Uvod u globalnu ekologiju. II izdanje. Pučko otvoreno učilište, Zagreb 2001.

Dopunska literatura

 

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)