Operacijska istraživanja

Nositelj

v. pred. dr. sc. Vladimir Krstić, dipl. ing. fiz.

Naziv predmeta

OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA

Kod

VSITE205

Kratki naziv

OIST

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Kolegij jezgre

Godina

Druga

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS

(predavanja 45 sati - 1,5 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati – 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad u laboratoriju i samostalno učenje 105 sati – 3,5 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za primjenu optimizacijskih metoda.

Preduvjeti za upis

Linearna algebra, Matematička analiza 1 i 2, Primijenjena i numerička matematika, Diskretna matematika.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža temeljna znanja iz niza praktičnih matematičkih modela, metoda i optimizacijskih algoritama.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. objasniti upravljanje procesima i dinamičko modeliranje, nelinearnu optimizaciju, teoriju igara i teoriju redova i
  2. primijeniti linearnu optimizaciju, cjelobrojno programiranje, teoriju odlučivanja, teoriju predviđanja i model Markovljevih lanaca.

Sadržaj

Linearna optimizacija. Optimizacija na grafovima. Upravljanje procesima. Dinamičko modeliranje. Cjelobrojno programiranje. Nelinearna optimizacija. Teorija igara. Igre s potpunim i nepotpunim informacijama. Teorija odlučivanja. Markovljevi lanci. Teorija čekanja u redu. Teorija zaliha. Teorija predviđanja.

Preporučena literatura

  1. Hillier, F. S., Lieberman, G. J.: Introduction to Operations Research, 8 ed. McGraw-Hill, 2005.

Dopunska literatura

 

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)