Principi objektno-orijentiranog dizajna

Nositelj

v. pred. Julijan Šribar, dipl. ing.

Naziv predmeta

PRINCIPI OBJEKTNO-ORIJENTIRANOG DIZAJNA

Kod

VSITE252

Kratki naziv

POOD

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Prva

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za primjenu metoda objektno orijentiranog dizajna.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža napredna znanja iz područja objektnog dizajna, te osposobljava studenta za sammostalno dizajniranje strukture objektnih aplikacija.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. nabrojati i objasniti klase i objekte, principe nasljeđivanja, enkapsulacije i polimorfizma, odnose među objektima, nasljeđivanja sučelja i implementacije i
  2. primijeniti metodologije dizajna, testovima upravljani razvoj, pravila dizajna prema ugovoru, obrasce dizajna,
  3. koristiti pravila dizajna sučelja, metoda, zaštite podataka i virtualnih metoda.

Sadržaj

Osnove objektno-orijentiranog modela: klase i objekti. Principi nasljeđivanja, enkapsulacije, polimorfizma. Odnosi među objektima, razlika između nasljeđivanja (princip „jest“), sadržavanja i korištenja. Razlika između nasljeđivanja implementacije i nasljeđivanja sučelja. Metodologije dizajna: razlika između „waterfall“ i iterativno-inkrementalnog pristupa. Testovima upravljani razvoj (test-driven development). Osnovna pravila pri dizajnu klase: definiranje sučelja, definicija metoda, zaštita podataka, dizajn virtualnih metoda, nasljeđivanje. Primjena principa „otvoren-zatvoren“ (otvoren za proširenja, zatvoren za promjene). Princip dizajna prema ugovoru („design by contract“). Osnove obrazaca dizajna („design patterns“) – smisao, pregled i analiza najčešće korištenih obrazaca.

Preporučena literatura

  1. Booch, G.: Object.Oriented Analysis and Design with Applications, 2nd edition, Addison-Wesley, 1994
  2. Larman, C.: Applying UML and Patterns, 3rd edition, Prentice Hall, 2005
  3. Gamma, E. et al.: Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley, 1994.

Dopunska literatura

  1. McConnell, S.: Code Complete, 2nd edition, Microsoft Press, 2004.

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)