Sociologija informacijskog društva

Nositelj

pred. dr. sc. Anđelko Milardović, prof.

Naziv predmeta

SOCIOLOGIJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

Kod

VSITE212

Kratki naziv

SOCID

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Društveni kolegij

Godina

Prva

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

4 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 75 sati – 2,5 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za razumijevanje socijalnih odnosa.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Studenti stječu znanja iz područja sociologije modernog društva zasnovanog na informacijskim tehnologijama.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. objasniti razvoj i teoriju informacijskog društva, utjecaj kulture i kolektivne inteligencije, odnos virtualnog i stvarnog, rizike informacijskog društva, elektroničku javnu upravu, društvene mreže i
  2. navesti nove komunikacijske i edukacijske prakse, nabrojati modele interakcije.

Sadržaj

Povijest informacijskih tehnologija, tranzicija  iz  industrijskoga u informacijsko  društvo, teorije informacijskoga društva, teorije umreženog društva. Informacijsko društvo i cyber kultura, kolektivna inteligencija i planetarni čovjek.

Društveni život i ICT, dihotomija stvarno/virtualno, dostupnost informacija, profesionalizam i amaterizam, nove edukacijske i komunikacijske prakse.

Fenomenologija rizika u globalnom informacijskom društvu, globalno upravljanje rizicima. Cyber kriminal: krađa identiteta, siva trgovina, dječja pornografija. Cyber ekstremizam, rasizam i ksenofobija.

Elektronička javna uprava. Modeli interakcije G2C, G2B, G2G. Dostupnost i digitalna jednakost, građanska participacije i identifikacija, sigurnost.

Online tržišta, nova zanimanja, promjene u strukturi rada. Netržišni oblici djelovanja, sharing ekonomija, open source.

Mreže, društvene mreže i online društvene mreže. Virtualne zajednice. Cyber prostor i kolektivne akcije. Online identiteti, višestruki identiteti, percepcija i identifikacija. Umreženi individualizam.

Preporučena literatura

  1. Milardović, A.: Globalno  selo. Sociologija informacijskoga društva i cyber kulture. Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2010.
  2. Milardović, A.: Druga moderna. Fragmenti o kulturi Zapada. Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2011.

Dopunska literatura

  1. Beck, U.: Što je globalizacija? Vizura, Zagreb, 2003.
  2. Castels, M.: Uspon umreženog društva. Golden marketnig, Zagreb, 2000.

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti poduke na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)