Osnove računovodstva

Nositelj

pred. mr. sc. Mihael Buković, dipl. ing.

Naziv predmeta

OSNOVE RAČUNOVODSTVA

Kod

VSITE211

Kratki naziv

ORAC

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Društveni kolegij

Godina

Prva

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

4 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 75 sati – 2,5 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za razumijevanje načela knjigovodstva.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Student je osposobljen za knjiženje poslovnih događaja poduzetnika primjenom modela knjiženja.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. nabrojati računovodstvena načela, standarde i politike, osnovne modele bilance, objasniti utjecaje na bilancu, temeljne modele računa dobiti i gubitka, kontni plan,
  2. primijeniti elemente računa dobiti i gubitka, pravila dvojnog knjigovodstva, osnovne tehnike upisivanja poslovnih promjena i
  3. provesti knjiženje imovine i amortizacije, voditi platni promet.

Sadržaj

Računovodstvena načela, standardi  i politike. Osnovni modeli bilance. Temeljne bilančne promjene. Utjecaj ekonomskih aktivnosti trgovačkog društva na bilancu. Temeljni modeli računa dobiti i gubitka. Elementi računa dobiti i gubitka. Osnovni model izvješća o novčanim tijekovima. Knjigovodstveni konto i pravila dvojnog knjigovodstva.  Osnove tehnike upisivanja poslovnih promjena na kontima. Kontni plan. Poslovne knjige. Knjiženje materijalne i nematerijalne imovine. Amortizacija kao trošak i svota ispravka vrijednosti dugotrajne imovine. Platni promet preko žiro računa i modeli knjiženja. Prijelazni žiro račun. Blagajničko poslovanje.

Preporučena literatura

  1. Žager, K., Vašiček, V., Žager, L.: Računovodstvo za neračunovođe - osnove računovodstva, treće izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb 2004.

Dopunska literatura

 

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)