Statistika

Nositelj

prof. dr. sc. Boris Čulina, dipl. ing. mat., pred. Marijan Čančarević, prof. mat.

Naziv predmeta

STATISTIKA

Kod

VSITE201

Kratki naziv

STAT

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Kolegij jezgre

Godina

Prva

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS

(predavanja 45 sati - 1,5 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati – 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad u laboratoriju i samostalno učenje 105 sati – 3,5 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za primjenu statističkih metoda.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža temeljna znanja iz statistike s naglaskom na primjenu.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. nabrojati vjerojatnosne modele, objasniti slučajne varijable
  2. primijeniti slučajne varijable, deskriptivnu i inferencijsku statistiku, korelaciju i regresiju i statističku kontrolu procesa
  3. testirati hipoteze i
  4. analizirati varijancu.

Sadržaj

Vjerojatnosni modeli. Slučajne varijable. Deskriptivna statistika.  Inferencijalna statistika. Intervalne procjene parametara. Testiranje hipoteza. Inferencijalna statistika dva uzorka. Korelacija i regresija. Analiza varijance. Neparametarske statistike. Statistička kontrola procesa.

Preporučena literatura

  1. Triola, M.: Elementary Statistics, 11 ed., Addison Wesley, 2009
  2. Mongomery, Runger, Hubele: Engineering statistics, 4 ed., Wiley, 2006.

Dopunska literatura

 

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)