Osnove elektrotehnike

Naziv predmeta

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Kod

VSITE101

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Kolegij temeljne razine

Godina

Prva

Semestar/trimestar

Jesenski / Jesenski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / numeričke vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati - 1 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad u laboratoriju i samostalno učenje 105 sati - 3,5 ECTS)

Nastavnik

predavač Hrvoje Divić, dipl. ing.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža temeljna znanja iz elektrotehnike kao osnovu tehničkog studija, uz usvajanje inženjerskog načina razmišljanja, polazeći od stečenih znanja iz fizike i matematike.

Preduvjeti za upis

Nema

Sadržaj

ELEKTROSTATIKA: Temeljni pojmovi o elektricitetu. Elektrostatička interakcija nabijenih tijela (Coulombov zakon). Električno polje. Tok vektora električnog polja - Gauss-ov zakon. Potencijalna energija i potencijal elektrostatičkog polja. Vodiči i dielektrici u elektrostatičkom polju. Električni kapacitet i kondenzatori. Energija i sila u elektrostatičkom polju. ISTOSMJERNE STRUJE: Električne veličine. Temeljni zakoni strujanja u strujnom krugu. Određivanje nadomjesnog otpora. Temeljni strujni krug. Električni rad, snaga i energija. Rješavanje linearnih mreža istosmjernih struja. ELEKTROMAGNETIZAM: Jakost magnetskog polja, magnetski tok i gustoća toka. Djelovanje magnetskog polja (zakon elektromagnetske indukcije, sile u magnetskom polju). Induktivitet i međuinduktivitet. Materija u magnetskom polju. Energija magnetskog polja. IZMJENIČNE STRUJE: Sinusna izmjenična EMS i struja. Trošilo u krugu izmjenične struje. Rezonancija. Svitak sa željeznom jezgrom. Transformatori. Trofazni sustavi.

Preporučena literatura

Predavanja:

  1. Malešević, Lj.: Osnove elektrotehnike, Interna skripta, Elektronsko izdanje (CD), Odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, (2005)

Numeričke vježbe:

  1. Malešević, Lj.: Zbirka pitanja i zadataka s pismenih i usmenih ispita iz Osnova elektrotehnike, Interna skripta, Elektronsko izdanje (CD), Odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, (2005)

Laboratorijske vježbe:

  1. Malešević, Lj. Istosmjerne struje - Repetitorij s laboratorijskim vježbama, Interna skripta, Veleučilište u Splitu, Split, (2002)

Dopunska literatura

  1. Raymond, A., DeCarlo, Pen-Min Lin: Linear Circuit Analysis, 2 nd Edition, New York, Oxford University Press, (2001)
  2. Douglas C. Giancoli: Physics for Scientists and Engineers, International edition, Prentice Hall, (2000)
  3. Pinter, V.: "Osnove elektrotehnike 1", Tehnička knjiga, Zagreb 1989

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

- Testovi tijekom semestra

- Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)