Fizika

Naziv predmeta

FIZIKA

Kod

VSITE011

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Kolegij temeljne razine

Godina

Prva

Semestar/trimestar

Jesenski / Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS

( predavanja 45 sati – 1,5 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalni rad u laboratoriju, pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno učenje 105 sati – 3,5 ECTS )

Nastavnik

dr.sc.viši predavač Vladimir Krstić, dipl.inž.fizike

Kompetencije koje se stječu

Studenti su osposobljeni za :operativnu uporabu kinematičkih i dinamičkih pojmova i zakona u kontekstu mehanike i valova, prepoznavanje uvodnih pojmova iz kvantne fizike, modeliranje jednostavnih fizikalnih situacija (rješavanje diferencijskih jednadžbi), razumijevanje nekoliko vrsta prikaza (dijagram, graf, tabela, formula, euklidska i fraktalna geometrija), te primjenu postupaka na probleme iz tehnike i gospodarstva.

Preduvjeti za upis

Nema

Sadržaj

Modeliranje fizikalnih pojava : intuitivni i formalni modeli, transfer na druge domene npr. ekonomiju; fizikalne veličine i mjerenje-fraktali.

Kinematika:  opis gibanja čestice: dijagram, tablični prikaz, grafički prikaz, formula. Dinamika: Newtonovi zakoni, diferencijske jednadžbe, otpor fluida. Rotacijsko gibanje: opis rotacijskog gibanja.Zakoni očuvanja energije, količine gibanja i kutne količine gibanja. Newtonov opći zakongravitacije:Keplerovi zakoni, Newtonov zakon gravitacije, plima i oseka, rakete. Titranje: opis oscilatornog gibanja, harmonično titranje, prigušeno i prisilno titranje, faktor dobrote, rezonancija. Valovi:nastanak vala, ravni val, interferencija valova,stojni valovi. Zvuk:varijacijaakustičnog tlaka, razina jakosti zvuka u db, Dopplerov učinak, Fourierov teorem. Fluidi:kinetička teorija plinova, unutarnja energija i temperatura, zakoni termodinamike, entropija-informatička, termodinamička i vjerojatnostna definicija,transportne pojave, avion. Nelinearne pojave - kompleksnost i kaos. Elektricitet i magnetizam – kvalitativni uvod: model elektronskog plina, električno polje i potencijal, magnetski dipol, elektromagnetska indukcija, Hullova proba.Elektromagnetski valovi: električni titrajni krug, ravni elektromagnetski val, spektar e-m valova.Svjetlost:zrcala i leće, oko i kamera, difrakcija, razlučivost - računalna grafika. Struktura materije-uvod u kvantnu fiziku: fotoelektrični efekt, model vodikovog atoma, model vodikove molekule-valna funkcija, LED, laser, QTM.

Preporučena literatura

  • Luketin I.,Računarska fizika, skripta
  • Paar V., Fizika 1,2,3,4 za gimnaziju, Školska knjiga, Zagreb

Dopunska literatura

Fundamentals of physics, Halliday-Resnick-Walker, Wiley

 

Oblici provođenja nastave

Predavanja. Laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Kolokviji
  • Seminari
  • Završni ispit (pismeni)

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi ( povremena provjera od strane voditelja katedre/ studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)