Opći dio - stručni studij

Vrsta studija Stručni studij
Naziv Stručni studij informacijskih tehnologija
Nositelji Predlagač Intus informatika d.o.o. Zagreb
Izvođač Visoka škola za informacijske tehnologije
Trajanje

redovni

3 goodine - 6 semestara ili 9 trimestara
izvanredni 4 godine - 8 semestara ili 12 trimestara
ECTS najmanje 180
Uvjeti za upis Završena četverogodišnja ili trogodišnja srednja škola i odgovarajući klasifikacijski postupak.
Kompetencije koje se stječu završetkom studija Zajednička opća znanja fizika, matematika, elektrotehnika, elektronika, informatika, strani jezik i ekonomika kao temeljna područja tehničkih, društvenih i prirodnih znanosti nužna za inženjera informacijskih tehnologija
Znanja jezgre računarstva digitalna tehnika, arhitektura digitalnih računala, operacijski sustavi, informacijski sustavi, baze podataka, računalne mreže, uvod u programiranje, programske metode i apstrakcije kao zajednička stručna znanja područja informacijskih tehnologija
Znanja smjera računalni sustavi operacijski sustavi i sklopovlje osobnih računala i poslužiteljskih računala
Znanja smjera programiranje programski jezici i alati VB.NET, C, C++, C#, Java, UML, vođenje projekata
Znanja smjera baze podataka sustavi baza podataka Access i SQL server, sustavi pristupa bazama ASP.NET i ADO.NET, tehnologije i alati za izradu Web stranica HTTP, HTML, XML, Java-script
Znanja smjera informacijski sustavi projektiranje informacijskih sustava, informatizacija poslovanja, elektroničko poslovanje, društveni informacijski sustavi, modeliranje u sustavu Visio, UML
Mogućnosti nastavka studija

Specijalistički studiji za stjecanje zvanja specijaliste struke, u trajanju četiri semestra specijalističkog studija i težine 120 ECTS, što zajedno sa stručnim studijem iznosi svega 300 ECTS. Vertikalna pokretljivost prema diplomskom sveučilišnom studiju uz polaganje razlike potrebnih kredita izraženih u ECTS

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija stručni prvostupnik inženjer (baccalaureus) informacijskih tehnologija